Zidanje šahti

Zidanje šahti

 

Iskop (ručno ili bagerom)

 

Odvoženje šuta, otpada i viška materijala (kamionima različitih nosivosti)

 

Odvoženje viška iskopanog materijala (zemlja, beton, šut i sl.)

 

Dovoženje materijala za ugradnju (opeka, cement, pesak, stepenice, poklopac)

 

Zidanje

 

Nivelacija