Zidanje šaktova

Zidanje šaktova

– Iskop (ručno ili bagerom)
– Odvoženje šuta, otpada i viška materijala (kamionima različitih nosivosti)
– Odvoženje viška iskopanog materijala (zemlja, beton, šut i sl.)
– Dovoženje materijala za ugradnju (opeka, cement, pesak, stepenice, poklopac)
– Zidanje
– Nivelacija