– Preventivno čišćenje cevi- isplati se!!!

– Kuhinjske vertikale u zgradama

– Kišne horizontale i drenažne linije

– Fekalne horizontale u stambenim objektima

 

Čišćenje bunara crpnim pumpama
Rad sa fekalnim pumpama
Rad sa muljnim pumpama

 

– Iskop (ručno ili bagerom)
– Odvoženje šuta, otpada i viška materijala (kamionima različitih nosivosti)
– Odvoženje viška iskopanog materijala (zemlja, beton, šut i sl.)
– Dovoženje materijala za ugradnju (opeka, cement, pesak, stepenice, poklopac)
– Zidanje
– Nivelacija

 

Otpusavanje kanalizacije
-Pumpom visokog pritiska
-Mašinama na elektro pogon

 

– Rekonstrukcije vertikala i horizontala
– Postavljanje novih instalacija vertikala i horizontala